Fallberichte in der Chirurgie und bei invasiven Eingriffen

Volumen 2, Ausgabe 2 (2018)

Abstrakt

Investigation of metabolism of exogenous glucose at the early stage and onset of diabetes mellitus in otsuka long-evans tokushima fatty rats using [1,2,3-13c] glucose breath tests

  • Yoshihisa Uritaa, Naoyuki Kawagoea, Sho Kijimaa, Hideki Tanakaa, Naoyasu Kashimaa, Katsuhito Kashiwagia, Taizo Takeuchia, Takahiro Saitoa, Fumiya Komatsua, Atsuhito Yamadaa, Kenshi Suzukia, Eri Kumadea, Ikutaka Takemotoa, Yosuke Sasakia, Tadashi Maedaa, Takamasa Ishiia, Toshiyasu Watanabea, Taito Miyazakia, Hiroaki Zaia and Hitoshi Nakajimaa